Goddess Names G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gabija
Gabjauja
Gabieta
Gabeta
Gaia
Gaea
Ge
Ganga
Gauri
Shree gauri
Ganesha-janani
Guhambi-ka
Jaga-nnetri
Giritanu-bhava
Veera-bhadra-prasuve
Vishva-vyapini
Vishva-rupini
Ashta-murtyat-meka
Ashta-daridrya-shamani
Shiva
Shambha-va
Shan-kari
Balaa
Bhavani
Haima-vati
Parvati
Papa-nasini
Narayanam-shajaa
Nitya
Nirma-laa
Ambi-ka
Hemadri-jaa
Vedanta-lakshana
Karma-bramha-ma
Ganga-dhara-kutumbini
Mrudani
Muni-samsevya
Manini
Menakat-majaa
Kumari
Kanyaka
Durga
Kalidosha-vighatini
Katya-yani
Bhadra-daeni
Mangalya-daeni
Sarva-mangala
Manju-bhashini
Mahe-shvari
Maha-maya
Mantra-radhya
Maha-bala
Sati
Sarva-ma
Soubhagya-da
Kama-kala-na
Kamkshi-tardha-prada
Chandrarka-yuta-tatamka
Chidambara-shareerini
Sree chakra-vasini
Devi
Kameshva-rapati
Kamala
Murari priyardhamgi
Putra-poutra-vara-prada
Punya
Krupa-prurna
Kalyani
Anchit-ya
Tripura
Trigunam-bika
Purushardha-prada
Satya-dharma-rata
Sarva-sakshini
Shashamka-rupini
Sarasvati
Viraja
Svaha
Svadha
Pratyamgi-rambika
Aarya
Daksha-eni
Deeksha
Sarvotta-motta-ma
Shivabhi-nama-deya
Sree-vidya
Prana-vardha-svarupini
Hrinkari
Naada-rupa
Sundari
Shoda-shakshara-devata
Maha-gouri
Shyama-la
Chandi
Bhaga-malini
Bhaga-la
Matru-ka
Shulini
Amala
Anna-purna
Akhila-gama-samstut-ya
Amba
Bhanu-koti-samdya-ta
Para
Seetamshu-kruta-shekha-ra
Sarva-kala-sumangali
Soma-shekhari
Amara-samsev-ya
Amrutai-shvari
Sukha-sachi-chudara-sa
Balya-radita-bhutida
Hiranya
Sukshma
Haridra-kumkuma-radhya
Sarva-bhoga-prada
Markandeya-vara-prada
Sree-nitya-gouree-devata
Gayatri
Taruna-ditya samkashayai
Saha-srana-yanoj-valayai
Vichitra-malya-bhara-nayai
Tuhina-chala-vasinyai
Varada-bhaya-hastab-jayai
Revareera-niva-sinyai
Nipatraya-vishesha-gynayai
Yantra-kruti-virajitayai
Bhadha-pada-prayayai
Govinda-pada-gaminyai
Devarhsi-gana-samstu-tyayai
Vana-mala-vibhu-shitayai
Syanda-nottama-samsdha-nayai
Deergha-jeemata-nisva-nayai
Matta-matanga-gamanayai
Hiranya-kamala-sanayai
Deeja-nadhara niratayai
Yoginyai
Yoga-dharinyai
Nata-natyai-kani-ratayai
Prana-vadya-ksharat-mikayai
Chora-chara-kriya-saktayai
Daridrya-chedaka-rinyai
Yada-vendra-kulod-bhutayai
Tureeya-padha-gaminyai
Gayatryai
Gomatyai
Gangayai
Goutamyai
Guruda-sanayai
Geya-gana-priyayai
Gouryai
Govinda-pada-pujitayai
Gandharva-nagara-karayai
Goura-varnayai
Gane-shvaryai
Gadashra-yayai
Guna-vatyai
Gahvaryai
Gana-pujitayai
Guna-traya samayu-ktayai
Gunatraya-vivarji-tayai
Guha-vasayai
Guna-dharayai
Guhyayai
Gandharva-rupinyai
Garya-priyayai
Guru-padayai
Guhya-linganga-dharinyai
Savitryai
Surya-tana-yayai
Sushu-mnanadi-bedinyai
Supra-kashayai
Sukha-seenayai
Sumatyai
Sura-pujitayai
Sushu-patya-vasdhayai
Sudatyai
Sundaryai
Saga-ramba-rayai
Sudham-shubimba-vadanayai
Sustanyai
Suvi-locha-nayai
Seetayai
Sarva-shrayayai
Sandhyayai
Sapha-layai
Sukhada-enyai
Subhruve
Suna-sayai
Sushronyai
Samsara-rnavata-rinyai
Sama-gana-priyayai
Sadhvyai
Sarva-bharana-pujitayai
Vaishnavyai
Vimala-karayai
Mahendryai
Mantra-rupinyai
Maha-lakshmyai
Maha-sidyai
Maha-mayayai
Mahe-sharyai
Mohinyai
Madana-karayai
Madhu-sudhana-choditayai
Meena-kshyai
Madhura-vasayai
Nagendra-tanayayai
Umayai
Trivikrama-pada-krantayai
Trisva-rayai
Trivilo-chanayai
Surya-mandala-madya-sdhayai
Chandra-mandala-samsdhitayai
Vahni-mandala-madya-sdhayai
Vayu-mandala-madya-sdhayai
Vyoma-mandala-madya-sdhayai
Chakrinyai
Chakra-rupinyai
Kala-chakra-vitana-sdhayai
Chandra-mandala-darpanayai
Jyotna-tapanuli-ptamgyai
Maha-maruta-veejitayai
Sarva-mantra-shrayayai
Denave
Papagnai
Parame-shvaryai
Gbadu
Gbenebeka
Gefjon
Gefion
Gefjun
Gebjun
Gendenwitha
Gerd
Gerda
Gerðr
Geshtinanna
Gestinanna
Ngeshtin-ana
Jectin-ana

Giltine
Gná
Gnaa
Ljod
Gnowee
Guan Yin
Kuan Yin
Kwan Yin
Kannon
Kwannon
Kanzeon
Gwan-eum
Gwanse-eum
Kuan Eim
Prah Mae Kuan Eim
Quan Âm
Quan The Âm Bo Tát
Guanshi Yin
Kuan-shih Yin
Gula
Ninisina (lady of Isin)
Ninnibru (lady of Nippur)
Nintinuga (lady who restores life)
Ninkarrak
Gunnlöð
Gyhldeptis

Back to top