Goddess Names E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edusa
Educa
Edulia
Edulica
Eguzki
Eguski
Eguzku
Ekhi
Eki
Iduzki
Iguzki
Iuski
Eileithyia
Ilithyia
Eleithyia
Eilethyia
Eleuthya
Eleusia
Eleiuthya
Eileitheia
Eileioneia
Genetyllis (procreating)
Lysizona (loosening)
Eukoline (content)
Eingana
Eir
Eil
Eira
Eria
Eyra

Eithinoha
Eos
Eostre
Ostara
Epona
Epane
Epona Reginae
Eponina
Atanta
Potia
Catona
Dibonia
Vovesia
Erato
Clear-Voiced
Who Charms the Sight
Ereshkigal
Erec-kigala
Irkalla
The Erinyes
The Furies
Alekto
Megaira
Tisiphone
The Praxidikai (“exacters of justice”)
The Poinai (“the retributions”)
The Maniai (“the madnesses”)
The Arai (“the curses”)
The Dasplê
tai (“the horrid ones”)
The Aei Parthenous (“the eternal virgins”)
The Kynê
s Enkotoi (“the hounds of wrath”)
The Eumenides (“the kindly ones”)
The Semnai (“the revered ones”)
The Meilikhioi (“the mild ones”)
Eris
Hard-hearted
Abhorred
Frightful
Terrible
Deadly
Ériu
Éire
Eyre
Éiriu
Eudora
Euphrosyne
Euterpe
Eveningstar

Erzulie Dantor
Erzulie Freda
Erzulie Freda Dahomey

Back to top